νομικές δραστηριότητες

Ξεχωρίζουμε, γιατί προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες με πρωταγωνιστή τις δικές σας ανάγκες.

Κύριοι Τομείς Δραστηριότητας

Αθλητικό Δίκαιο & Δίκαιο Νομικών Προσώπων

•    Ίδρυση Σωματείων & Αστικών μη κερδοσκοπικών Εταιρειών
•    Τροποποίηση καταστατικών
•    Διαχείριση Ιδρυμάτων
•    Ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.
•    Σύλλογοι
•    Aθλητές Επαγγ/τίες – Ερασ/χνες

Ακίνητα

•    Έλεγχοι τίτλων
•    Μισθώσεις αστικές, εμπορικές, αγροτικών ακινήτων
•    Αγοραπωλησίες
•    Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών
•    Γειτονικό δίκαιο
•    Διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, εξειδικευμένα ζητήματα χρησικτησίας,
•    Διεκπεραίωση συμβολαιογραφικών πράξεων περί εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
•    Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου

Ανταγωνισμός

•    Ελεύθερος & αθέμιτος ανταγωνισμός

Ασφαλιστικό Δίκαιο

•    Συνταξιοδοτήσεις

Διαχείριση Περιουσίας & Επενδύσεων

•    Ολιστική Προσέγγιση στην αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου
•    Τοποθέτηση κεφαλαίων, επενδύσεις σε πάσης φύσεως υλικά ή άυλα δικαιώματα

Δίκαιο Η/Υ Πληροφορικής

•    Ηλεκτρονικό έγκλημα
•    Ηλεκτρονικό εμπόριο
•    Ιστοσελίδες
•    Domain name

Εμπορικό Δίκαιο

•    Οικογενειακές Επιχειρήσεις
•    Διαταγή πληρωμής
•    Συμβάσεις
•    Συστάσεις, λύσεις, τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών
•    αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων
•    Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του ΔΣ
•    Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων
•    Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων
•    Νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής
•    Σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων
•    Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»

Επίλυση Διαφορών

•    Εξωδικαστική Συμβουλευτική
•    Διαμεσολάβηση
•    Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εργατικό Δίκαιο

•    Απόλυση
•    Δεδουλευμένα
•    Εργατικό ατύχημα
•    Συμβάσεις εργασίας

Κληρονομικό Δίκαιο

•    Αποδοχή κληρονομιάς
•    Αποποίηση
•    Διαθήκη
•    Κληρονομητήριο

Μισθώσεις

•    Μισθωτικές διαφορές,
•    Διαταγές απόδοσης μισθίου,
•    Αγωγές μείωσης ενοικίου,
•    Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.

Οικογενειακό Δίκαιο

•    Διαζύγιο
•    Διατροφή συζύγων & παιδιών
•    Επιμέλεια – επικοινωνία
•    Υιοθεσία
•    Δικαστική Συμπαράσταση
•    Συμμετοχή στα αποκτήματα

Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

•    Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
•    Εμπορικά σήματα
•    Προστασία δεδομένων προσ/κού χαρακτήρα

Πολεοδομικό Δίκαιο

•    Αυθαίρετα
•    Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων

Τραπεζικό Δίκαιο

•    Υπερχρεωμένα
•    Τειρεσίας
•    Δάνεια
•    Κατασχέσεις- πλειστηριασμοί
•    Πιστωτικές Κάρτες
•    Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών
•    Κατασχέσεις
•    Προσημειώσεις Υποθηκών

Τροχαία

•    Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα,
•    Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου

Φορολογικό Δίκαιο

•    Επιχειρήσεις
•    Δημοσ/ληλικό Δίκαιο
•    Διαχείριση Ιδρυμάτων
•    Επενδύσεις
•    Εταιρείες
•    Κοινοπραξίες
•    Κοινωνική Ασφάλιση
•    ΜΜΕ/Διαφήμιση
•    Ναυτικό Δίκαιο
•    Οικονομικό Δίκαιο
•    Προσωπικά Δεδομένα